Vaiko gerovės komisijos  sudėtis.

Vaiko gerovės komisijos planas.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo  tvarkos aprašas.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo  tvarkos aprašas.

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo  kriterijai ir veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.


Netinkamo elgesio problemų sprendimo, krizių ar krizinių įvykių ugdymo įstaigoje valdymo, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo bei ugdymo pritaikymo proceso  algoritmai.

Mokyklos darbo tvarkos taisyklių pažeidimo prevencijos  schema. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių pažeidimo pažyma.

Pastebėjus mokinio elgesio problemas užpildykite Mokyklos darbo tvarkos taisyklių pažeidimo  pažymą.

Pastebėjus mokinio ugdymo(si) ar/ir elgesio problemas užpildykite  2 priedą ir pateikite Vaiko gerovės komisijai.

Tėvų sutikimo  forma (4 priedas), kad VGK įvertintų galias ir sunkumus bei nustatytų ugdymosi sunkumų priežastis.

Charakteristikos rašymo  atmintinė (vertinant mokinį pedagoginėje psichologinėje tarnyboje).

PRITAIKYTA PROGRAMA

Teisės aktuose nurodoma, kad dalyko programos pritaikymas gali būti rekomenduojamas, kai vaikui nustatomi ilgalaikiai, stabilūs SUP. Ugdymo programa pritaikoma, kai mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių. Pritaikymo lygiai: nuo 1-2 dalykų ar ugdymo sričių iki dalyko turinio visiško keitimo ir pritaikymo veikloms, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams ugdyti.

Pritaikytos programos pagrindas gali būti supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa, padedanti siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio. Turinys turi sietis ir derėti su bendru ugdymo klasėje turiniu, užtikrinant, kad ugdytinis, besimokantis pagal pritaikytą programą, dalyvautų bendroje klasės veikloje ir teminiu požiūriu mokytųsi to paties, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.

Pritaikytos programos forma atsisiuntimui

INDIVIDUALIZUOTA PROGRAMA

Individualizuojant programą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimus, svarbu:
paprastinti,  konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skiriant svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skiriant kartojimui. Ugdymo turinys gali būti orientuotas ne į Bendrąsias ugdymo programas, bet į mokinio socialinių, orientacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimą.

Pasiekimų ir pažangos vertinimo procedūros ir priemonės turi padėti mokiniui tikslingai kaupti žinias, formuoti profesinius įgūdžius ir patirti sėkmę.

Individualizuotos programos forma atsisiuntimui

 Rašymo rekomendacijos:

https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/7404

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/specialusis-ugdymas


PASIEKIMŲ APRAŠAS

Pasiekimų aprašo forma.


Pildymo klausimais konsultuoja specialusis pedagogas, logopedas Mindaugas Garnionis

III – 10:00 – 12:00 – 309 kab.

Skip to content