Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais (įstatais).

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Vaiko teisių konvencija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Su kitais progimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti   
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje

Su mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt

Skip to content