Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė

Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė,

direktorė

Darbo laikas: I–V – 7:30–16:15
Tel.: +370 37 386706
Mob. tel.: +370 683 68870
El. paštas: direktorius@pilenai.kaunas.lm.lt
Gyvenimo   aprašymas.
Vadovo darbo ataskaita


Pavaduotoja Anaita

Anaita Blauzdžiūnienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas: I–V – 7:30–16:15
Tel.: +370 37 386588
El. paštas: anaitablau@gmail.com
anaita.blauzdziuniene@pilenumokykla.lt

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo tokias funkcijas:

1. 1-4 klasių moksleivių ugdomojo proceso organizavimas.

2. Metinės veiklos programos rengimas ir priežiūra.

3. Strateginės veiklos programos rengimas ir priežiūra.

4. logopedo, specialiojo ir socialinio pedagogo, psichologo, mokytojų padėjėjų darbo organizavimas ir priežiūra.

5. Vaiko gerovės komisijos veikla: pagalba specialiųjų poreikių mokiniams.

6. Gabių vaikų ugdymas.

7. Pradinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas ir priežiūra, rezultatų vertinimas ir vadovavimas ilgalaikių planų rengimui.

8. Mokinių maitinimo organizavimas ir priežiūra.

9. Mokinių registro tvarkymas.

10. 1-8 klasių mokinių mokymo(si) apskaita ir priežiūra.

11. Statistinės ataskaitos (1-mokykla) rengimas.

12. Vadovavimas mokytojų metodinei tarybai.

13. Mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

14. Mokyklos veiklos kokybės analizės organizavimas.

15. Bibliotekos veiklos priežiūra.

16. Mokinių savivaldos darbo koordinavimas.

17. Tradicinių mokyklos švenčių ir renginių organizavimas.

18. Sveika gyvensena, profilaktinio mokinių sveikatos patikrinimo priežiūra.


Dalia Gaigalaitė

Dalia Edita Gaigalaitė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas: I–V – 7:30–16:15
Tel.: +370 37 386586
Mob. tel.: +370 683 69038
El. paštas: dalia.gaigalaite@pilenumokykla.lt

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo tokias funkcijas:

1. 5-8 kl. mokinių ugdomojo proceso organizavimas.

2. Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų, dorinio, meninio ir fizinio ugdymo mokomųjų dalykų mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas ir priežiūra.

3. Pamokų tvarkaraščių sudarymas.

4. Vadovavimas mokyklos ugdymo plano rengimui.

5. Darbas su duomenų perdavimo sistema „Keltas“.

6. Darbas su Dokumentų valdymo sistema (DVS Personalo moduliu).

7. Tarifikacijos sudarymas, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos progimnazijoje koordinavimas.

8. Darbuotojų darbo laiko apskaita.

9. Namuose mokomų moksleivių ugdymo organizavimas ir priežiūra.

10. Darbas su ŠVIS – statistinių ataskaitų (išskyrus 1-mokykla) teikimas.

11. Pedagogų registro tvarkymas.

12. Elektroninio dienyno administravimas ir priežiūra.

13. Elektroninių mokinio pažymėjimų (EMP) užsakymas.

14. Mokyklos internetinio tinklalapio priežiūra.

15. Karjeros planavimo mokykloje organizavimas.

16. Inventorizacijos komisijos darbo organizavimas ir atlikimas.

17. Neformaliojo ugdymo organizavimas, proceso stebėjimas ir rezultatų vertinimas, vadovavimas programų rengimui, tvarkaraščio sudarymas.

18. Mokymo priemonių užsakymas ir apskaita.

19. Pamokinės veiklos dienų, skirtų projektinei, kultūrinei bei pažintinei veiklai 1-8 klasių mokiniams organizavimas.

Pavaduotoja ūkio reikalams

Jurgita Suslavičienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas:

I–IV – 14:30–16:30

V – 12:00–14:00
Tel.: +370 37 386716
Mob. tel.: +370 676 52672
El. paštas: jurgita.suslaviciene@pilenumokykla.lt

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo tokias funkcijas:

1. Vaiko gerovės komisijos veikla: krizių valdymas; žalingų įpročių prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas; mokinių globos ir rūpybos organizavimas; mokinių teisinių pažeidimų prevencija, teisinis auklėjimas.

2. Ryšių su bendruomenės nariais (mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais) palaikymas.

3. Komunikavimas su ugdymo įstaigomis mokinių priėmimo į mokyklą klausimais.

4. Sutarčių tarp moksleivių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos sudarymo organizavimas.

5. Bendruomenės narių konsultavimas pagalbos mokiniui klausimais.


Pavaduotoja ūkio reikalams

Aušra Karosienė,

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Darbo laikas: I–IV – 7:30–16:00
Tel.: +370 683 69062
El. paštas: ukis@pilenai.kaunas.lm.lt


Skip to content