Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė

Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė,

laikinai einanti direktorės pareigas

Darbo laikas: I–V – 7:30–16:15
Tel.: +370 37 386706
Mob. tel.: +370 683 68870
El. paštas: direktorius@pilenai.kaunas.lm.lt
Gyvenimo   aprašymas.
Vadovo darbo ataskaita


Pavaduotoja Anaita

Anaita Blauzdžiūnienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas: I–V – 7:30–16:15
Tel.: +370 37 386588
El. paštas: anaitablau@gmail.com
anaita.blauzdziuniene@pilenumokykla.lt

Atliekamos funkcijos
 1. Pagrindinio ugdymo 1-4 klasių moksleivių ugdomojo proceso organizavimas:
 2. Metinės veiklos programos rengimas ir priežiūra.
 3. Strateginės veiklos programos rengimas ir priežiūra.
 4. Vaiko gerovės komisijos veikla: mokinių globos ir rūpybos organizavimas; mokinių maitinimo organizavimas ir priežiūra; mokinių teisinių pažeidimų prevencija, teisinis auklėjimas; pagalba specialiųjų poreikių mokiniams; krizių valdymas; žalingų įpročių prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas.
 5. Logopedo, specialiojo ir socialinio pedagogo, psichologo darbo priežiūra.
 6. Gabių vaikų ugdymas.
 7. Gimtosios, užsienio kalbų, pradinio ugdymo ir dorinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas ir priežiūra, rezultatų vertinimas ir vadovavimas teminių planų rengimui.
 8. Mokinių registro tvarkymas.
 9. Mokymo apskaita ir priežiūra.
 10. Statistinės ataskaitos (1-mokykla) rengimas.
 11. Vadovavimas mokytojų metodinei tarybai.
 12. Mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimas.
 13. Mokyklos vidaus audito organizavimas.
 14. Sutarčių tarp moksleivių, jų tėvų ir mokyklos sudarymo organizavimas.
 15. Bibliotekų veiklos priežiūra.
 16. Mokinių savivaldos darbo koordinavimas.
 17. Tradicinių mokyklos švenčių ir renginių organizavimas;
 18. Sveika gyvensena, mokinių sveikatos dokumentų atnešimo mokyklai priežiūra.

Dalia Gaigalaitė

Dalia Edita Gaigalaitė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas: I–V – 7:30–16:15
Tel.: +370 37 386586
Mob. tel.: +370 683 69038
El. paštas: dalia.gaigalaite@pilenumokykla.lt

Atliekamos funkcijos
 1. Pagrindinio ugdymo 5-8 kl. mokinių ugdomojo proceso organizavimas.
 2. Matematikos, fizikos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, biologijos, chemijos, technologijų, dailės, muzikos, žmogaus saugos mokomųjų dalykų mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas ir priežiūra, rezultatų vertinimas ir vadovavimas teminių planų rengimui, olimpiadų
  organizavimas.
 3. Pamokų tvarkaraščių sudarymas.
 4. Vadovavimas mokyklos ugdymo plano rengimui.
 5. Darbas su duomenų perdavimo sistema „Keltas“.
 6. Darbas su Dokumentų valdymo sistema (DVS).
 7. Tarifikacijos sudarymas, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos progimnazijoje koordinavimas.
 8. Darbuotojų darbo laiko apskaita.
 9. Namuose mokomų moksleivių ugdymo organizavimas ir priežiūra.
 10. Darbas su ŠVIS – statistinių ataskaitų 3–mokykla, 3ES – mokykla, 3I–mokykla, 3D–mokykla rengimas.
 11. Pedagogų registro tvarkymas.
 12. Elektroninio dienyno administravimas ir priežiūra.
 13. Elektroninių mokinio pažymėjimų (EMP) užsakymas.
 14. Mokyklos internetinio tinklalapio priežiūra.
 15. Karjeros planavimo mokykloje organizavimas.
 16. Inventorizacijos komisijos darbo organizavimas ir atlikimas.
 17. Neformaliojo ugdymo organizavimas, proceso stebėjimas ir rezultatų vertinimas, vadovavimas programų rengimui, tvarkaraščio sudarymas.
 18. Mokymo priemonių užsakymas ir apskaita.
 19. Pamokinės veiklos dienų, skirtų projektinei, kultūrinei bei pažintinei veiklai 1-8 klasių mokiniams organizavimas.

Pavaduotoja ūkio reikalams

Aušra Karosienė,

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Darbo laikas: 7:30–16:00
Tel.: +370 683 69062
El. paštas: ukis@pilenai.kaunas.lm.lt


Skip to content