Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios ugdymo programos keliamosios klasės mokinys į aukštesnę klasę keliamas išvedus jam metinius pažymius.

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto mokytojų taryba.

Mokytojų taryba:
išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą (bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 d.);
atsižvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą;
leidžia 11-osios klasės mokiniams įsiskolinimą iš ugdymo plano dalyko, kurio programa baigiama 11-ojoje klasėje, likviduoti per mokymosi 12-ojoje klasėje laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki brandos egzaminų pakartotinės sesijos;
išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti mokyklos direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą.

Mokinys į aukštesnę klasę keliamas (paliekamas kartoti programą) mokyklos direktoriaus įsakymu.

Ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, gaunantis išsilavinimo pažymėjimą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis yra laikomas baigusiu ugdymo programą.

Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą klasės auklėtojas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

Mokykla negali nusistatyti ir taikyti kitas kėlimo į aukštesnę klasę taisykles. Formuojant klases nėra jokių išskirtinių kriterijų – priimant į mokyklą testai, egzaminai nelaikomi.

Perėjimas prie aukštesnio lygmens ugdymo programos

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išvedus visų dalykų metinius pažymius, laikomas baigusiu valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančią pradinio ugdymo programą ir įgijusiu teisę mokytis pagal valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančią pagrindinio ugdymo programą.

Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą.

Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išvedus visų dalykų metinius pažymius, laikomas baigusiu valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančią pagrindinio ugdymo programą.

Mokinių ugdymo programų baigimas įforminamas direktoriaus įsakymu, kuriame pažymima, kokią ugdymo programą mokinys baigė ir koks išsilavinimo pažymėjimas jam išduodamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo”  2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

Skip to content