I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pašalinių asmenų lankymosi Kauno Pilėnų vidurinėje mokykloje tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin.,2007, Nr.80-3214) ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus 2011-10-12 vedėjo įsakymu Nr. 35-579.
2. Ši Tvarka apibrėžia pašalinių asmenų lankymosi mokykloje fiksavimą, budėtojo pareigas bei atsakomybę ir pašalinių asmenų lankymosi mokykloje apskaitos vykdymo kontrolę.

II. PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI FIKSAVIMAS IR LANKYMOSI TVARKA

3. Pašaliniai asmenys atėję į mokyklą turi užsiregistruoti pas budėtoją Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje registracijos žurnale.
4. Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje registracijos žurnale interesantas nurodo:
4.1. savo vardą, pavardę;
4.2. atvykimo ir išvykimo laiką;
4.3. tikslą / asmenį, pas kurį atvyko / renginį.
5. Pašaliniai asmenys įleidžiami tik pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą su nuotrauka.
6. Mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistai priima lankytojus priėmimo laiku arba iš anksto suderinus susitikimo laiką.
7. Pašaliniai asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti tik kartu su socialine pedagoge, direktoriaus pavaduotojais ugdymui, direktoriumi.
8. Jei mokinį iškviečia policijos pareigūnai, juos lydi ir dalyvauja apklausoje mokyklos administracijos atstovas arba pagalbos mokiniui specialistas.

III. BUDĖTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9. Registruoti visus atvykstančius asmenis Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje registracijos žurnale.
10. Neleisti į pamokas pašalinių asmenų be mokyklos vadovo ar budinčio direktoriaus pavaduotojo sutikimo.
11. Nuolat vykdyti mokyklos teritorijos ir prieigų stebėjimą.
12. Nedelsiant informuoti mokyklos vadovybę apie viešosios tvarkos ir kitus pažeidimus.

IV. PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MOKYKLOJE APSKAITOS VYKDYMO KONTROLĖ

13. Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje apskaitos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

V. BAIGIAMOSIOS PASTABOS

14. Neužsiregistravusiems asmenims po mokyklą vaikščioti draudžiama.
15. Su Tvarka mokinių tėvai supažindinami tėvų susirinkimų metu.
16. Tvarka skelbiama mokyklos tinklalapyje.
17. Budėtojos su Tvarka supažindinamos pasirašytinai.

Call Now Button Skip to content